top of page

Obowiązek informacyjny

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest PANDA ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jedności Narodowej 55-57 lok. 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000878786, REGON: 387941808, NIP: 8982262957, kapitał zakładowy 5100 zł

 

W JAKIM CELU I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w niezbędnym zakresie:

a. przekazywania drogą elektroniczną informacji dotyczących organizowanych kursów oraz związanych z nimi materiałów,

b. przekazywania drogą telefoniczną informacji dotyczących organizowanych kursów oraz związanych z nimi materiałów,

c. przekazywania drogą elektroniczną informacji dotyczących organizowanych wydarzeń oraz związanych z nimi materiałów.

Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie dobrowolnie zgody lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aż do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Podanie przez Ciebie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Jeśli skontaktujesz się z nami w innym celu niż udział w kursie, będziemy przetwarzali Twoje dane w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do celów, w jakich zostały zebrane.

 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych, posiadasz prawo do:
a. dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),

b. żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),
c. żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),
d. żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),
e. przeniesienia Danych (zgodnie z art. 20 RODO),
f. wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO), w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
g. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Powyższe możesz wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi, wysłanego za
pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@pandait.pl

 

bottom of page